سیستم لولائی سری 65

زهوار دو جداره

زهوار تک جداره 65

لنگه بزرگ 65

لنگه کوچک 65

فریم 65

سپری 65