سیستم لولائی سری 90

فریم 90

لنگه بزرگ pvc

لنگه کوچک pvc

سپری 90

سپری 70

دو لنگه

زهوار تک جداره

زهوار دو جداره