سیستم منوریل سری 80

چهارچوب 80

سپری

لنگه ریلی

آدابتور

نبشی پشت لنگه

تیغه ریل یک طرفه تخت

درپوش

زهوار دو جداره