لنگه بزرگ

فریم 60 تخت کوتاه

فریم 60 گرد کوتاه

فریم 60 تخت بلند

فریم 60 گرد بلند

لنگه بزرگ پانچی

لنگه بزرگ هیدرولیک

لنگه فرچه خور

سپری 85

روکوب تخت

روکوب گرد

زهوار تخت تک جداره

زهوار گرد تک جداره

زهوار تخت دو جداره

زهوار گرد دو جداره

زهوار سه جداره

فاساد تک جداره

فاساد دو جداره

دو لنگه