لنگه لولایی بزرگ ترمال بریک

فریم 48 بزرگ

لنگه متوسط

دو لنگه

سپری 70

روکوب تخت

روکوب گرد

زهوار تخت تک جداره

زهوار گرد تک جداره

زهوار تخت دو جداره

زهوار گرد دو جداره

زهوار سه جداره