لنگه لولایی کوچک ترمال بریک

فریم 48 کوچک

لنگه کوچک

دو لنگه

سپری 70

روکوب تخت

روکوب گرد

زهوار تخت تک جداره

زهوار گرد تک جداره

زهوار تخت دو جداره

زهوار گرد دو جداره

زهوار سه جداره