لنگه متوسط

فریم 48 بزرگ

دو لنگه

سپری 70

روکوب تخت

روکوب گرد

زهوار تخت تک جداره

زهوار گرد تک جداره

زهوار تخت دو جداره

زهوار گرد دو جداره

زهوار سه جداره

لنگه متوسط