لولایی سری ترمال 24

لنگه بازشو کوچک

فریم بزرگ 125

لنگه باز شو بزرگ

سپری 80

دو لنگه بازشو

فریم بزرگ 60

زهوار دو جداره