هلال 60

فریم 50

لنگه 50

کوپلینگ

روکوب 2/5

سپری 70

سپری 90

دو لنگه

زهوار تخت تک جداره

زهوار سه جداره

فریم 60

تسمه

روکوب متحرک

لنگه بیرون بازشو

لنگه 60

فاساد بزرگ

لوله

روکوب 50

روکوب 3/7