محصولات - دیوارکوب سه سوراخ ثابت 40 نرده گرد شانپاینی ترک