محصولات - دیوارکوب سه سوراخ ثابت 50 نرده گرد شانپاینی ترک