محصولات - زانوی توخالی 1/4 درجه 50 نرده گرد شانپاینی ترک