محصولات - زانوی یکطرف گردان توخالی 50 نرده گرد شانپاینی ترک