محصولات - زانو توخالی 1/8 درجه 50 نرده گرد شانپاینی ترک