سیستم لیفت اند اسلاید

آدابتور

ریل

قاب توری

نبشی پشت لنگه

فریم تک ریل لیفت اند اسلاید

فریم دو ریل لیفت اند اسلاید

لنگه ریلی (تابریل) لیفت اند اسلاید

درپوش سیستم لیفت اند اسلاید

زهوار تک جداره