نقشه فنی سیستم ST

سیستم ST

K 09

تابریل

تابریل دوبل

توری خور ریلی

توری خور ساده

توری نمد خور

جنب

جی

چهارلنگه

دماغه ساده

دماغه نمد خور

دوراهی 4 میل

دوراهی 6 میل

زهوار

زهوار تک جداره

ساده

سیل

قوطی 25-.64

قوطی 25.94

قوطی 35.25

قوطی 35.35

قوطی 35.55

قوطی 38.64

کمری

کمری دوبل

لولا فریم

لولا لنگه

مشترک

ناودانی دو جداره

نبشی

نبشی 2

نبشی 3

هد