سیستم درب کرکره ای

تیغه کرکره تک پل

تیغه کر کره چهار پل

تیغه کرکره چهارپل

ریل تیغه کرکره