سخن مدیرعامل

امروزه فعالیت های اقتصادی جهان را ترکیبی از سازمان های بزرگ، متوسط و کوچک انجام می دهند، همه این سازمان ها در محیط به شدت رقابتی به دنبال پیروزی در برابر رقبا و ارضای نیاز های مشتریان خود هستند. در این جهان که شاهد تغییر و تحولات شگرف در زمینه های مختلف هستیم، محیط با تغییرات بسیاری مواجه است و رقابت شدت زیادی پیدا کرده است، سیستم های سازمانی در راستای کسب موفقیت در میدان رقابت باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشند به طوری که ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، در یک افق زمانی بلند مدت تأثیر آنها را بر سازمان ها و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص کند، بنابراین، برای کامیابی نیازمند برنامه ریزی هستند، وجود تفاوت هایی در اندازه، حجم و ماهیت فعالیت های سازمان های بزرگ و کوچک، نحوه برنامه ریزی آنها را نیز از هم متفاوت می نماید.
تاکنون به رغم وجود فراز و فرودهای پیش روی، شرکت آلومینیوم کوپال اصفهان، با فعالیت روز افزون و تلاش در این عرصه توانسته است در این مسیر، ثابت قدم بوده و حرکت پیش رونده و روبه رشدی را داشته باشد.