چشم انداز

  • توجه بیشتر به نیازهای حال و آینده
  • توسعه ارتباط مستمر و صمیمانه با مشتریان بطوریکه شعار ما این است که فروش پایان معامله نیست بلکه آغاز تعهد است.
  • توجه به اصل پاسخگویی، مسئولیت های اجتماعی، رقابت سالم بر قاعده برد-برد با ذینفعان
  • توسعه منابع انسانی متخصص و گسترش فرهنگ سازمانی و افزایش سطح آموزه در واحد های مختلف
  • افزایش سهم بازار هدف در سطح ملی و بین المللی
  • گسترش فرهنگ مصرف بهینه انرژی در کشور
  • تمرکز بر گسترش راهکارهای خلاقانه و مبتکرانه
  • توسعه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی
  • توسعه تجارت با کشورهای شرق آسیا و کشورهای همجوار و همسایه
  • توجه اصلی و اساسی به نیروی انسانی به عنوان اساسی ترین عامل کسب و کار و توجه به شایستگی های افراد در بکارگیری و اعطای مسئولیت به آنها