نقشه فنی توری خور پلیسه ای

توری خور پلیسه

فریم

فریم فیکسر دار

لنگه