گرد

مغزی 60

پایه دو طرفه 40

نگهدارنده استارتر

لوله 63

هندریل گرد شیشه خور

هلال