ماموریت

اهداف و رسالت سازمان
ارائه خدمات مهندسی، مشاوره، پروژه های مختلف و نظارت بر آن، مدیریت کلیه منابع در جهت ایجاد مجموعه ای که دارای ملاک های توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد برای دستیابی به اهداف تعریف شده و کوتاه مدت یک ساله و بلند مدت 5 ساله و نهایتا بدست آوردن سهم مناسبی از بازارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی از طریق اجرای مناسب پروژه ها در حد استانداردهای بین المللی، به عنوان ماموریت سازمان تعریف شده است.
در چارچوب ماموریت فوق، از اهداف سازمان میتوان دستیابی به پروزه های جدید وتلاش برای دستیابی به سهم مناسبی از بازارهای منطقه ای و بین المللی از طریق اجرای مناسب پروژه ها در حد استانداردهای بین المللی، افزایش کارآفرینی و نیز تلاش در جهت کاهش هزینه های اجرا و توسعه پروژه ها از طریق مدیریت کلیه منابع و عوامل اشاره کرد. لذا جذب هرچه بیشتر متخصصان، ارایه هرچه بهتر خدمات به منظور تامین رضایت مشتریان و همچنین دریافت بازخورد مستمر از مشتریان و کارکنان جهت همسویی با شرایط محیطی، و بهره برداری از فناوری ها و ابتکارات نوین و توسعه پایدار و جهانی در سطح منطقه و بین الملل و تلاش برای حضور موفق در بازار های منطقه ای و بین المللی به عنوان یک سازمان پیشتاز، پویا و قابل انعطاف در تولید اقتصادی مد نظر قرار گرفته است.