نقشه فنی ترمال بریک

ترمال بریک

آدابتور

تابریل 85

تابریل 95

توری خور بی دسته

توری خور دسته دار

دولنگه

دولنگه بیرون بازشو

روکوب 60

روکوب تخت

روکوب گرد

زهوار تخت تک جداره

زهواردوجداره تخت

زهواردوجداره گرد

زهوارسه جداره

زهوار گرد تک جداره

سپری 85

سیل توری خور

سیل ساده

سپری 70

فاساد تک جداره

فاساد دو جداره

فریم 60 تخت بلند

فریم بزرگ 48

فریم بیرون بازشو

فریم تخت 60 کوتاه

فریم کوچک48

فریم گرد 60 کوتاه

لنگه بزرگ

نبشی پشت لنگه 10

نبشی پشت لنگه 15

فریم 60 گرد بلند

لنگه فرچه خور

لنگه بزرگ هیدرولیک

لنگه بیرون بازشو

لنگه کوچک

لنگه متوسط