نقشه فنی کرتین وال

کرتین وال

افقی50

افقی 80

درپوش تخت

دوک

زهوارشیشه

عمودی 100

فریم

فیکسر افقی

فیکسر عمودی

لنگه

نگهدارنده درپوش

نگهدارنده شیشه

نگهدارنده فیکسر